INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
Idea

Idea projektu

    International Personality Item Pool jest projektem naukowym, którego celem jest udostępnienie społeczności naukowej narzędzi (pozycji i kwestionariuszy) do pomiaru różnych zmiennych osobowościowych. Umieszczane w nim pozycje testowe są wynikiem badań nad osobowością z kilkunastu projektów naukowych z różnych krajów świata, choć głównie z kręgu języków europejskich i anglosaskich. Zestawy konkretnych itemów tworzą kwestionariusze służące do definiowania różnych modeli osobowości. Sam pomysł wyszedł od Lewisa Goldberga w trakcie jednej z konferencji naukowych. Zaproponował on stworzenie platformy do wymiany narzędzi pomiarowych, która służyłaby różnym badaczom. W projekcie opracowano stronę internetową, która pozwala w jednym miejscu zebrać pozycje i narzędzia psychologiczne. Cieszący się popularnością projekt:

1) jest darmowy i powszechnego użytku

2) zawiera ponad 3000 itemów, wszystkie są łatwo dostępne do wglądu dla każdego
i mogą być wykorzystane w opracowywaniu nowych narzędzi

3) klucze do narzędzi są dostępne na stronie

4) itemy mogą być wykorzystywane w dowolnej kolejności, łączone z innymi itemami, przekształcane, tłumaczone na inne języki i umieszczane na stronie internetowej bez pytania o pozwolenie.

    IPIP Polish Version stanowi otwarty i bezpłatny dostęp do narzędzi zamieszczanych na stronie wraz z ich psychometrycznymi właściwościami. Jest on polską adaptacją angielskiego projektu zainicjowaną przez Tomasza Rowińskiego, Włodzimierza Strusa i Jana Cieciucha w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.

    Itemy i skale można kopiować, edytować, tłumaczyć i używać według własnych potrzeb. Nie jest wymagane pozwolenie i nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie z materiałów. Na stronie znajduje się baza ponad 3 tysięcy itemów składających się na ponad 250 skal mierzących możliwie wszystkie konstrukty osobowościowe. W polskiej wersji przetłumaczono wszystkie itemy, a narzędzia są sukcesywnie adaptowane.

    Kwestionariusze zamieszczone na stronie nie posiadają norm, można je wykorzystywać we własnych badaniach naukowych bez specjalnego pozwolenia.


Historia projektu

    Na początku była chęć prowadzenia badań online z użyciem kwestionariusza do pomiaru osobowości w modelu Wielkiej Piątki. Na stronie projektu IPIP Tomasz Rowiński i Wojciech Wieman znaleźli odpowiednie angielskie skale oraz kontakt do prof. Marii Puchalskiej, która jako pierwsza zadaptowała kwestionariusz IPIP-B5-50. Wojciech Wieman postanowił zaadaptować IPIP-NEO-PI-R ze względu na możliwość szerszej interpretacji wyników. Napisał w 2008 pod kierunkiem Tomasza Rowińskiego pracę magisterską pt.:  Osobowość polskich blogerów. Wyniki badań były prezentowane na konferencji Świat Internetu 17 IV 2009 na KUL. W ramach pracy powstała polska wersja IPIP-NEO-PI-R (ponad 1000 osób badanych, zaangażowali się studenci II roku psychologii WSFiZ, rok 2008/2009). Zarówno promotora, jak i autora zdumiały wysokie wskaźniki rzetelności skonstruowanych podskal. Warto było kontynuować pracę, ale na dwa lata pomysł ugrzązł w szufladzie z interesującymi, choć niedokończonymi pomysłami.

    W 2010 r. do projektu dołączył Jan Cieciuch, który snuł szaleńcze wizje gigantycznego przetłumaczenia całego zbioru itemów IPIP. Jak to zwykle z szaleńczymi wizjami bywa – udało się! Zarażeni entuzjazmem Jana Cieciucha studenci (a właściwie cała armia studentów)  z aktywowanej przez niego Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW, w trzyosobowych zespołach, przetłumaczyli wszystkie itemy IPIP.

    Kontynuowane dzieło wymagało nowych głów do myślenia i rąk do pracy. W 2011 r. do zespołu IPIP-PL dołączył Włodzimierz Strus, dbając o odcienie znaczeniowe osobowościowych skal i podskal.

    Rozpoczęły się długie spotkania Tomasza Rowińskiego, Jana Cieciucha i Włodzimierza Strusa na urokliwych łąkach Starych Kościelisk. Drobiazgowo przyglądano się każdemu itemowi i weryfikowano dokonane przez studentów literalne tłumaczenie. W ostrych sporach toczonych o każde słowo i przecinek, powstał zestaw kwestionariuszy do pomiaru kilku wariantów Wielkiej Piątki. W zażartych dyskusjach zdecydowano się odejść w wielu przypadkach od translacji i przyjąć różne formy adaptacji kulturowej itemów. Dyskusja trwa nadal...

    Pierwsza publiczna prezentacja - poza konferencją Świat Internetu - wyników odbyła się na XI Conference on Psychological Assessment w Rydze (31 sierpnia – 3 września 2011). Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011) Polish version of the IPIP scales for measuring Abridged Big Five Dimensional Circumplex (AB5C). Wystąpienie na XI Conference on Psychological Assessment, Ryga.

Więcej prac w zakładce Publikacje.